Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa **

320.000 VNĐ

Các bài viết của các tác giả thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, đề cập đến hầu hết các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội được trình bày và thảo luận tại 5 biểu ban (5 chủ đề).

Còn 27 quyển

Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa **

320.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"