Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa *

270.000

Các bài viết của các tác giả thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, đề cập đến hầu hết các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội được trình bày và thảo luận tại 5 biểu ban (5 chủ đề).

còn 3 hàng

Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa *

270.000