Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ngọn Cờ Thắng Lợi Của Cách Mạng Việt Nam

290.000 VNĐ

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đội ngũ các nhà nghiên cứu và giảng dạy, với hơn 140 báo cáo từ khắp ba miền của đất nước, trong đó có 65 báo cáo đã được phản biện độc lập, thẩm định và chọn lọc để in trong Kỷ yếu khoa học của Hội thảo, được phân chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và thực tiễn

Phần thứ hai: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn 5 quyển

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ngọn Cờ Thắng Lợi Của Cách Mạng Việt Nam

290.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"