Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông

175.000 140.000

     Đề tài nghiên cứu về Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông, trong đó khái niệm tri thức bản địa được sử dụng trong đề tài gắn liền với khái niệm tộc người tại chỗ (bản địa), nên đối tượng nghiên cứu của đề tài được khuôn biệt trong giới hạn tri thức bản địa của các tộc người tại chỗ. Các tộc người tại chỗ ở Đắk Nông hiện nay có thể kể đến như Mạ, Ê Đê, M’Nông, vì họ là những lớp cư dân có lịch sử hình thành và cư trú lâu đời tại vùng đất này. Sự hình thành và phát triển của các tộc người này đã gắn bó, không tách rời vùng lãnh thổ tộc người của mình trên địa bàn Đắk Nông, nhất là trên địa bàn Tây Nguyên.
             

còn 159 hàng

Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông

175.000 140.000