Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông

175.000 VNĐ 140.000 VNĐ

     Nghiên cứu đề tài này là một phần trong Chương trình nghiên cứu về tri thức bản địa Tây Nguyên để từng bước góp phần vào việc giữ gìn, phát huy văn hóa bản sắc tộc người ở Việt Nam.
             

Còn 159 quyển

Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông

175.000 VNĐ 140.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"