Trắc địa đại cương

97.000 VNĐ 77.600 VNĐ

Sách Trắc địa đại cương được tái bản và kèm theo chỉnh sửa có bổ sung, cải tiến nội dung phù hợp với tình hình mới theo như yêu cầu cấp bách của tình hình thực tế hiện nay.

Còn 100 quyển

Trắc địa đại cương

97.000 VNĐ 77.600 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"