Sách Chuyên Khảo Hệ Hỗ Trợ Cảnh Báo Lũ: Trường Hợp Nghiên Cứu Tại Lưu Vực Sông Vu Gia – Thu Bồn, Tỉnh Quảng Nam

150.000 VNĐ

Kết tinh từ quá trình thực hiện đề tài: ” Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho khu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam” ( mã số KC.01.24/11-15) thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 ” Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ Thông tịn và Truyền thông” ( mã số KC.01/11-15), cuốn sách ” Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ ( Trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam) đã được ra đời.

Còn 5 quyển

Sách Chuyên Khảo Hệ Hỗ Trợ Cảnh Báo Lũ: Trường Hợp Nghiên Cứu Tại Lưu Vực Sông Vu Gia – Thu Bồn, Tỉnh Quảng Nam

150.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"