Ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học tiêu biểu

140.000

Trong văn chương, ngôn ngữ nhân vật là một trong những thành tố vô cùng quan trọng đối với truyện, đặc biệt là thể loại tiểu thuyết. Chuyên luận “Ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học tiêu biểu” là tác phẩm được chỉnh sửa từ luận án tiến sĩ “Ngôn ngữ nhân vật trong truyện thơ Nôm bác học” (2003)

Còn 421 sản phẩm

Ngôn ngữ nhân vật Truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học tiêu biểu

140.000