Một số vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hội thảo Khoa học Sau đại học năm 2017)

350.000

Đây là công trình tập hợp 80 tham luận, tuyển chọn từ 174 tham luận khoa học của học viên sau đại học tham gia Hội thảo Sau đại học năm 2017. Chủ đề của tập sách đề cập đến các vấn đề: Văn hóa và tôn giáo, Giáo dục, Văn học, Ngôn ngữ, Xã hội và phát triển con người.

Còn 141 quyển

Một số vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hội thảo Khoa học Sau đại học năm 2017)

350.000

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"