Lý Thuyết Hệ 2 Chiều Và Cấu Trúc Lớp Đôi

37.000 VNĐ

Cuốn sách này nhằm mục đích trình bày về cơ sở lý thuyết của hệ hai chiều và tổng hợp các kết quả chính của một số công trình nghiên cứu của bản thân tác giải và của tác giải cùng cộng sự, như liệt kê trong phần tài liệu tham khảo, nhằm tạo điều kiện cho người đọc cũng như những ai quan tâm lĩnh vực này dễ dàng hơn trong việc tiếp cận vấn đề.

Còn 11 quyển

Lý Thuyết Hệ 2 Chiều Và Cấu Trúc Lớp Đôi

37.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"