Lịch Sử Tỉnh Bình Dương Tập 1

130.000 VNĐ

Việc biên soạn bộ sách Lịch sử tỉnh Bình Dương  là việc làm cần thiết, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở để chuyển tải, phát huy các giá trị đặc trưng văn hóa, truyền thống trong quy hoạch, xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương nói riêng, khu vực miền Đông Nam bộ nói chung hiện nay.

Còn 23 quyển

Lịch Sử Tỉnh Bình Dương Tập 1

130.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"