Kỷ yếu hội thảo khoa học – Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ *

315.000

Cho đến nay, việc nghiên cứu về văn học và ngôn ngữ Nam Bộ đã tiến được một bước dài với một đội ngũ  nghiên cứu rất hùng hậu, trong đó có nhiều nhà nghiên cứu trẻ đầy tiềm năng.

còn 43 hàng

Kỷ yếu hội thảo khoa học – Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ *

315.000