Kỷ yếu hội thảo khoa học – Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ *

315.000 VNĐ

Cho đến nay, việc nghiên cứu về văn học và ngôn ngữ Nam Bộ đã tiến được một bước dài với một đội ngũ  nghiên cứu rất hùng hậu, trong đó có nhiều nhà nghiên cứu trẻ đầy tiềm năng.

Còn 43 quyển

Kỷ yếu hội thảo khoa học – Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ *

315.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"