Kỹ Thuật Số

54.000 VNĐ

Giáo trình này là một nghiên cứu toàn diện về các nguyên tắc kỹ thuật của các hệ thống kỹ thuật số hiện đại. Giáo trình mô tả các nguyên tắc cơ bản của các hệ thống kỹ thuật số, bao quát cả các phương pháp truyền thống và hiện đại trong việc áp dụng các ký thuật thiết kế và phát triển kỹ thuật số, bao gồm cả cách quản lý dự án cấp hệ thống.

Còn 10 quyển

Kỹ Thuật Số

54.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"