Kinh Tế Kháng Chiến Ở Nam Bộ ( 1954 – 1975 )

110.000 VNĐ

Chuyên khảo  Kinh tế kháng chiến ở Nam Bộ ( 1954 – 1975 )  đã trình bày có hệ thống về quá trình xây dựng và hoạt động của kinh tế kháng chiến ở Nam bộ ( trong vùng giải phóng, vùng tranh chấp, các chiến khu, cắn cứ địa cách mạng, …) thông qua các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, huy động sự đóng góp của cá tầng lớp nhân dân, tiếp nhận nguồn chi viện từ hậu phương miền Bắc và nguồn viện trợ quốc tế.

Tác phẩm đã làm rõ đặc điểm  và vai trò của kinh tế kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời , có những nhận xét bước đầu về kinh tế kháng chiến ở Nam bộ cả khía cạnh tích cực và hạn chế.

Còn 2 quyển

Kinh Tế Kháng Chiến Ở Nam Bộ ( 1954 – 1975 )

110.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"