Jean – Jacques Rousseau

150.000

Cuốn sách được dịch từ các chương  I,VI, VII, VIII, XXXV (phần viết về Rousseau) của Tập X: Rousseau và Cách mạng trong bộ Lịch sử Văn minh gồm 11 tập mỗi tập trên dưới 1000 trang.

còn 503 hàng

Jean – Jacques Rousseau

150.000