Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế: Nghề Công Tác Xã Hội Việt Nam Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Hành

337.000 VNĐ

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề ” Nghề Công tác xã hội Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực hành” mong muốn sẽ đưa ra một hệ thống lý thuyết, cơ sở lý luận và thực hành về công tác xã hội, những khuynh hướng phát triển và hoàn thiện Luật công tác xã hội.

Còn 17 quyển

Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế: Nghề Công Tác Xã Hội Việt Nam Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Hành

337.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"