Hỏi Đáp Về Lịch Sử Vùng Đất Nam Bộ Việt Nam

110.000 VNĐ

Thời kỳ từ thế kỷ XIX đến năm 1954, bao gồm toàn bộ lịch sử Nam Bộ thuộc vương triều Nguyễn, dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và kháng chiến kiến quốc. Đây là thời kỳ đầy ắp các sự kiện, trong đó có rất nhiều sự kiện hết sức vẻ vang, nhưng cũng không ít sự kiện vô cùng phức tập. Vì vậy chúng tôi dành cho thời kỳ này 35 câu hỏi và xem đây như là phần tập trung cao nhất của cuốn sách.

Còn 9 quyển

Hỏi Đáp Về Lịch Sử Vùng Đất Nam Bộ Việt Nam

110.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"