Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

13.000

Môn học này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản để sinh viên có thể học tiếp các môn chuyên ngành khác như: Ngôn ngữ học máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao, Các kỹ thuật trong hệ thống ngôn ngữ tự nhiên, Các hệ thống hỏi-đáp, Ngôn ngữ học ngữ liệu,..

còn 6 hàng

Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

13.000