Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

13.000 VNĐ

Môn học này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản để sinh viên có thể học tiếp các môn chuyên ngành khác như: Ngôn ngữ học máy tính, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao, Các kỹ thuật trong hệ thống ngôn ngữ tự nhiên, Các hệ thống hỏi-đáp, Ngôn ngữ học ngữ liệu,..

Còn 2 quyển

Giáo trình Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

13.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"