Giáo Trình Quản Lý Tốt Hơn Xử Lý Nước Thải Trại Chăn Nuôi Heo Quy Mô Lớn

60.000 VNĐ

Quyển sách hướng tới các mục tiêu: Xây dựng tư liệu về thực hành quản lý vấn đề xử lý nước thải trong trại chăn nuôi quy mô lớn, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi quy mô lớn; Khảo sát nghiên cứu quản lý tốt hơn vấn đề áp dụng quy trình quản lý và xử lý nguồn thải, đảm bảo vệ sinh môi trường sản xuất và xung quanh về phân, nước thải, không khí và cảnh quan trang trại.

Còn 15 quyển

Giáo Trình Quản Lý Tốt Hơn Xử Lý Nước Thải Trại Chăn Nuôi Heo Quy Mô Lớn

60.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"