Discourse Analysis Textbook

70.000 VNĐ

Phân tích bài giảng là một môn học được giảng dạy trong các lớp học khác nhau tại các trường đại học khác nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu.

Là một trong những môn học khó nhất trong ngôn ngữ học, phân tích diễn ngôn đã gây khó khăn cho sinh viên trong nhiều năm học. Làm thế nào để giúp học sinh vượt qua nỗi ám ảnh này là mối quan tâm của chúng tôi ( nhóm tác giả).

Còn 10 quyển

Discourse Analysis Textbook

70.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"