Cội Nguồn Chính Sách Dân Tộc Việt Nam

50.000 VNĐ

Việc nhận thức sâu sắc những nhân tố hợp lý, những yếu tố tiến bộ trong chính sách dân tộc của ông cha ta có ý nghĩa thiết thực trong quá trình quán triệt, ” thực hiện tốt chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển.” Đó là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

Còn 12 quyển

Cội Nguồn Chính Sách Dân Tộc Việt Nam

50.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"