Chúng ta sống bằng ẩn dụ – Metaphors We Live by

160.000

     “Thông qua khối lượng ví dụ đồ sộ và cách phân tích tường minh, Lakoff và Johnson đã buộc chúng ta phải chú ý đến vấn đề về ẩn dụ và phạm trù (phân loại). Quyển CHÚNG TA SỐNG BẰNG ẨN DỤ là một trường hợp về sự kết hợp thành công giữa những lĩnh vực hoàn toàn cách biệt nhau trong thời đại chúng ta”. ROBERT GREENE. Những ghi chú về ngôn ngữ hiện đại.

Còn 726 sản phẩm

Chúng ta sống bằng ẩn dụ – Metaphors We Live by

160.000