Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961-1975)

120.000 VNĐ

Quyển sách Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961-1975) là một góc nhìn mới trong nghiên cứu cuộc kháng chiến đã qua, có ý nghĩa góp phần vào khẳng định thắng lợi tất yếu và niềm tự hào chính đáng của dân tộc trong tiến trình lịch sử Việt Nam thời hiện đại, tiếp tục được phát huy trong thời kỳ đất nước trên con đường phát triển và hội nhập.

Còn 3 quyển

Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961-1975)

120.000 VNĐ

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"