Bài tập vật lý đại cương cơ nhiệt – Điện từ

21.000 VNĐ

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần và 5 chương:
PHẦN I. CƠ HỌC
Chương 1. Động học chất điểm
Chương 2. Động lực học chất điểm
Chương 3. Hệ chất điểm – vật rắn
PHẦN II. NHIỆT HỌC
Chương 4. Thuyết động học phân tử
Chương 5. Các nguyên lý nhiệt động học.

Hết hàng

Vui lòng gọi số 028 668 17058 nếu sách bạn cần tìm trong tình trạng "Hết hàng"